هاست لینوکس اقتصادی

ECO1

200 مگابایت
2 گیگ پهنای باند
نصب رایگان CMS
بانک اطلاعاتی 2 عدد
اکانت ایمیل نامحدود
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

ECO2

500 مگابایت
5 گیگ پهنای باند
نصب رایگان CMS
بانک اطلاعاتی 2 عدد
اکانت ایمیل نامحدود
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

ECO3

1000 مگابایت
10 گیگ پهنای باند
نصب رایگان CMS
بانک اطلاعاتی 10 عدد
اکانت ایمیل نامحدود
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

ECO4

2000 مگابایت
20 گیگ پهنای باند
نصب رایگان CMS
بانک اطلاعاتی 15 عدد
اکانت ایمیل نامحدود
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

ECO5

5000 مگابایت
پهنای باند 50 گیگ
نصب رایگان CMS
بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

ECO6

10000 مگابایت
پهنای باند 100 گیگ
نصب رایگان CMS
بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود