هاست لینوکس حرفه ای

PRO1

200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
نصب رایگان CMS
بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

PRO2

500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
نصب رایگان CMS
بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

PRO3

1000 مگابایت
200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
نصب رایگان CMS
بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

PRO4

2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
نصب رایگان CMS
بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

PRO5

5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
نصب رایگان CMS
بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

PRO6

10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
نصب رایگان CMS
بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود